VITV

Xem chi tiết tại đây:

https://vitv.vn/tin-video/17-12-2021/ban-tin-bua-sang-doanh-nhan-phat-song-0630-17-12-2021/301141 (Phút thứ 8'32)